Polityka prywatności

1. Podstawy

1.1. Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności Elektroniczne Systemy Sprzedaży sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Skarbowców 115/6, dalej MerlinX. Jego celem jest określenie zasad, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników serwisów internetowych administrowanych przez MerlinX, w tym klientów MerlinX, a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nie danych osobowych.

1.2. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

1.3. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. MerlinX nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

1.4. MerlinX założyło nowy mail, pod którym możliwy jest kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez pocztę elektroniczną [email protected].

1.5. MerlinX założyło nowy mail [email protected] w celu zmian danych teleadresowych/ kontaktowych.

2. Administrator Danych Osobowych

2.1. MerlinX jest administratorem danych podawanych przez użytkowników na stronach internetowych MerlinX.

2.1.1 MerlinX jest procesorem danych wprowadzanych w systemie rezerwacyjnym, w którym biura podróży/Agenci dokonują rezerwacji Touroperatorów.

2.2. MerlinX dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do przesłanek oraz kategorii przetwarzanych danych dozwolonych prawem.

3. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

3.1. MerlinX wykorzystuje dane osobowe wyłącznie we wskazanych celach podanych przez Administratorów danych /Touroperatorów. W szczególności:

a) w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej, dane osobowe będą wykorzystane w celu przedstawienia informacji o produktach i usługach MerlinX lub Partnerów MerlinX , których aktualna lista jest dostępna na stronie internetowej MerlinX http://www.merlinx.pl/dostawcy. Podanie danych jak i wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwią otrzymywanie komunikacji marketingowej.

b) w przypadku złożenia zamówienia na produkt, którego sprzedawcą jest MerlinX, dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji tego zamówienia oraz w celach rachunkowych (w tym wystawienia faktury), realizacji reklamacji czy gwarancji, ale również w usprawiedliwionych celach MerlinX jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług. Podanie tych danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

3.4. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu w którym MerlinX lub użytkownik może dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową, chyba, że z przepisów prawa wynika dłuższy okres.

4. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji oraz zasady przetwarzania danych

4.1. MerlinX zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

4.2. MerlinX dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były przetwarzane zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonych w art. 5 RODO, tj:
zasada 1 – zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście,
zasada 2 – zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
zasada 3 – adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
zasada 4 – prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
zasada 5 – przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane;
zasada 6 – przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych;
zasada 7 – w sposób zapewniający realizację praw osób, których dane dotyczą;
zasada 8 – nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.

5. Pozyskiwanie danych

5.1. Gromadząc jakiekolwiek dane osobowe MerlinX zapisuje skąd zostały one pozyskane.

5.2. Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

formularze wypełniane online – informacje gromadzone są dzięki formularzom dostępnym na stronach internetowych MerlinX, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań oraz wyrażenia uwag; kontakt poza stroną internetową – na stronach internetowych MerlinX znajdują się numery telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować; dane o ruchu sieciowym oraz statystyki dotyczące częstości odwiedzin na stronach MerlinX – prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane przez nasz serwer, takich jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na naszej stronie. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. MerlinX nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony. podczas korzystania z zasobów stron internetowych zarządzanych przez MerlinX – gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak „cookies”.

Cookies – małe pliki tekstowe przenoszone ze strony internetowej i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika używane dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników serwisu MerlinX . Pozwalają one stronie „zapamiętać”, kim jesteś. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych stron . Po zakończeniu sesji np. w momencie przejścia do innej witryny internetowej zapisane informacje zostają usunięte. Większość przeglądarek jest automatycznie skonfigurowana w taki sposób, że pozwala na przenoszenie się cookies, ale w przypadku korzystania z przeglądarek Internet Explorer lub Netscape Navigator firmy Microsoft istnieje możliwość skonfigurowania ich w taki sposób, aby ograniczyć dostęp cookies lub zablokować go całkowicie, co może jednak mieć wpływ na jakość oglądanych stron.

6. Prawa użytkownika

6.1. MerlinX respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a) uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,
b) prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,
c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do przenoszenia danych
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w usprawiedliwionych celach MerlinX jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

6.2. MerlinX zastrzega, że w przypadku braku możliwości bezwzględnej identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych, może odmówić podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tą osobę, chyba że osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.

6.3. Każdy użytkownik, który udostępnił swoje dane osobowe ma możliwość ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia poprzez wysłanie maila na adres: [email protected] lub [email protected] Każdy Klient MerlinX, dla którego utworzone zostało konto użytkownika , ma możliwość weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia danych poprzez zalogowanie się w tym koncie poprzez edycję danych w ustawieniach.

6.4. MerlinX informuje, że nie ma on obowiązku usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:
a) korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
b) wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
c) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.5. W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych, profilowania lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw jest uwzględniany. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

6.6. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub na podstawie zawartej umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, Użytkownik ma prawo otrzymać na swój wniosek dane osobowe jego dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jak też wnioskować o przekazanie jego danych w takim formacie do wskazanego administratora danych. Osoba, której dane dotyczą składając wniosek o przeniesienie danych osobowych musi określić, czy dane osobowe jej dotyczące jednocześnie mają być usunięte („prawo do bycia zapomnianym”) przez MerlinX i złożyć w tym zakresie odpowiedni wniosek.

6.7. Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji i dostępu do danych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji. Częstsze korzystanie z prawa do informacji i dostępu do danych podlegać będzie opłatom w wysokości 50 zł uiszczanym na rachunek w BZWBK 25 1090 1522 0000 0000 5221 1799 przed realizacją przez MerlinX złożonego wniosku. Opłata ta stanowi uzasadnione koszty ponoszone przez MerlinXw związku z realizacją prawa dostępu i jest dopuszczalna prawem.

7. Zakres udostępniania danych o użytkownikach:

MerlinX oświadcza, że nie sprzedaje, nie udostępnia i nie przekazuje zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów MerlinX.

W przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody, jego dane osobowe będą również udostępnione Partnerom MerlinX, których lista dostępna jest na stronie.

8. Przekazywanie poza obszar Europy

8.1. Dane osobowe w obrębie Unii Europejskiej podlegają ochronie w ramach wspólnego ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych osobowych. W innych krajach dane te mogą nie podlegać ochronie w takim samym stopniu. Jesteśmy zobowiązani do upewnienia się, przed przekazaniem informacji na temat użytkownika do kraju znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, że kraj ten zapewni odpowiednią ochronę jego praw. W skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego wchodzą kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein. Kraje znajdujące się poza obrębem Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony informacji, jak kraje należące do tego obszaru.

8.2. MerlinX korzysta z serwerów pocztowych znajdujących się wyłącznie na terenie unii europejskiej.

9. Zmiany dotyczące polityki prywatności:
Na zmiany w polityce ochrony prywatności MerlinX mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronach internetowych MerlinX.

10. Prawo do skargi
W każdym przypadku uznania, że prawa osoby fizycznej wynikające z przepisów prawa i niniejszej polityki prywatności są naruszane, osobie fizycznej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2,.